ჩვენს შესახებ

შპს ტელერადიოკორპორაცია “ინფორმკავშირი” დაარსდა 1995 წელს.

1. გავლილი აქვს ავტორიზაცია მინიჭებული აქვს ციფრული მაუწყებლობის მე-12 არხი.
2. ლიცენზია #57-რადიომაუწყებლობის შესახებ, FM-102 მგჰ სიხშირეზე.

ტელე და რადიო სიგნალები ფარავენ ზესტაფონისა და თერჯოლის რაიონებს მთლიანად და ნაწილობრივ მიმდებარე რაიონების სოფლებს.

ტელევიზიის დაფუძნება რთულ და კონკურენციულ გარემოში მოხდა. ერთის მხრივ ეს იყო ადგილობრივი კომუნისტური სტრუქტურების წინააღმდეგობის დაძლევა და მეორეს მხრივ ზესტაფონის სინამდვილეში უკვე არსებობდა კიდევ ერთი ტელევიზია, რომლის კონკურენციაც სერიოზული ფაქტორი იყო.წლების მანძილზე ტელევიზია “არგომ” შეძლო შეექმნა საკუთარი ხელწერა და დაემკვიდრებინა ავტორიტეტი თავის 200 000-ზე მეტ მაყურებელს შორის.

ტელევიზია “არგოს” ლოგო სიმბოლიკით ჩაშვებულ ღუზას, ჯვრის გამოსახულებას და ტვ აბრევიატურას  აერთიანებს. იდეის ავტორი ზურაბ ლომთაძეა.

ტელეკომპანიის დაარსების დღიდან წყვეტილობის გარეშე გადის ეთერში საინფორმაციო პროგრამა “სპექტრი”. ჩვენთან ინახება “სპექტრის” არქივი, რომელშიც რაიონული ისტორიის არაერთი საინტერესო კადრი და მოვლენაა დაცული.

ტელევიზიას მიღებული აქვს 2 გრანტი:

1. 1999 წელს-ევრაზიის ფონდის პირდაპირი ეთერისათვის,
2. 2009 წელს-ფონდი “ ღია საზოგადოება- საქართველო”-ს გრანტი გადაცემისათვის “შესანიშნავი შვიდეული”

საკონტაქტო  მონაცემები:

ზესტაფონი 2000. ზაპოროჟიეს ქ #1.

ტელ 492 24-00-99. 492 25-07-24
მობ: 593-25-45-22 დირექტორი.
მობ: 599-58-78-57 მოადგილე.

შესაბამისობის დეკლარაცია ტვ “არგო”

ოფერტის პირობები

წინამდებარე ოფერტით განსაზღვრულია ტელევიზია ,,არგოს,, მულტიფლექს პლატფორმასთან დაშვების მომსახურების შეთავაზების პირობები, რომელიც ვრცელდება ,,ოფერენტის,, თავისუფალ რესურსთან დაშვების მსურველ ყველა ავტორიზებულ პირზე (შემდგომში ,,აქცეპტანტი,,).
ტელევიზია ,,არგოს,, ზონაში მოქმედი ადგილობრივი საეთერო ტელემაუწყებლების ,,ოფერენტის,, თავისუფალ რესურსთან დაშვების მომსახურება ხორციელდება შემდგომი პირობებით:
1.1. მომსახურება იწარმოება DVB-T (EN300-744) სტანდარტით და მონაცემთა შემჭიდროვების MPEG4 (H-264-ISO/TEC 144496) ტექნოლოგიით, ამასთან ქსელში DVB-T COFDM:8k, 64-QAM, Coding rate: 2/3 cuard interval: 1/8 პარამეტრებით ინფორმაციის გავრცელების სიჩქარე უნდა იყოს 22,118 მგბტ.წამში, ხოლო SD არხის გავრცელების სიჩქარე არანაკლებ 2,15 მგბტ. წამისა:
1.1 ოფერენტის კუთვნილ ქსელთან სიგნალის მიწოდებისა და ამ უკანასკნელის მხრიდან მომსახურების გაწევის მისამართია: ქ. ზესტაფონი, ზაპოროჟიეს ქუჩა N1.
1.2 აქცეპტანტი ვალდებულია საკუთარი ხარჯით და რისკით უზრუნველყოს ციფრული ტრაქტების მიყვანა წინამდებარე ოფერტის 1.1 პუნქტით გათვალისწინებულ მისამართამდე.
1.3 ოფერენტის მიერ შეერთების განხორციელებისას გამოყენებული ინტერფეისის აღწერილობა: ციფრული ინტერფეისი (SD/HDMI) სტანდარტული გარჩევადობის ვიდეო სიგნალი ფერების კოდირების PAL სისტემით და თანმდევი აუდიო სიგნალით;
2. ,,ოფერენტის,, კუთვნილ ქსელთან დაშვების მომსახურების მიწოდების ტარიფებია:
2.1 ტელევიზია ,,არგოს,, ზონაში ღია ეთერით 1 მგბ/წმ-ით გავრცელებისათვის თვეში ხარჯზე ორიენტირებული გადასახადი შეადგენს 491 (ოთხას ოთხმოცდათერთმეტი) ლარს, SD ფორმატში 1055 ლარი HD ფორმატში 3927 ლარი გადასახადების გარეშე..
3. ,,ოფერენტის,, კუთვნილ ქსელთან ჩართვის განხორციელების პირობები და პროცედურები.
3.1 აქცეპტანტი ვალდებულია წარადგინოს:
ა) ავტორიზაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
ბ) ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან;
გ) უფლებამოსილი პირის პირადობის მოწმობის ასლი;
დ) წინსწრებით გადაიხადოს პირველი თვის თანხა
4. ოფერტის მოქმედების ვადა:
4.1 წინამდებარე ოფერტა ძალაში შედის 2018 წლის 20.06-დან და მოქმედებს ახალ ტარიფიკაციის დადგენამდე.